STYX Jellyfish (Mother)

© Levan Songulashvili, 2018